Ochrana oznamovatelů (Whistleblowing)

Společnost STARMON s. r. o., se sídlem Průmyslová 1880, 565 01 Choceň, IČO: 492 85 751 (dále jen ,,společnost‘‘), jakožto povinný subjekt, zavedla v souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen jako „Směrnice 2019/1937“) a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen jako „ZoOO“) vnitřní oznamovací systém.

Hlavním cílem a prioritou zavedeného systému je ochrana oznamovatelů, tj. vytvoření garancí a záruk zavedeného systému k ochraně těch, kteří oznámení podali, aniž by proti těmto oznamovatelům byla užita odvetná opatření.

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze podávat oznámení ve smyslu § 2 odst. 1 ZoOO.

Oznámením se rozumí poskytnutí informací o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které spadají pod oblasti uvedené v ust. § 2 od. 1 ZoOO (dále jen ,,oznámení‘‘).

K přijímání a vyřizování oznámení pověřila společnost příslušnou osobu:

Mgr. Jana Kovářová,               tel. + 420 724 863 003

S oznámením, které podáte, se může seznámit pouze příslušná osoba, která je v rámci výkonu této funkce vázána mlčenlivostí. Nikdo jiný nemá k oznámením, ani k údajům o totožnosti oznamovatele přístup, pokud k tomu neudělíte souhlas.

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZoOO.

Komunikační kanály

Oznámení je možné podat příslušné osobě, a to následujícími způsoby:

  1. v listinné podobě poštou nebo jinou doručovací službou na adresu:

Příslušná osoba, STARMON s. r. o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň, s viditelným označením „NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL“,

  1. elektronicky prostřednictvím e-mailu: whistleblowing@starmon.cz
  2. osobně (ústně) po telefonické domluvě s příslušnou osobou v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. O ústním oznámení se pořídí záznam, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení.

Oznámení musí být srozumitelné a určité, musí být zřejmé, jakého jednání se týká. Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, identifikační údaje nejsou třeba pokud bylo oznámení podáno osobou, která je příslušné osobě známa.

Pokud oznamovatel podá oznámení jiným způsobem (tj. prostřednictvím jiného komunikačního kanálu, který není shora jmenován), nemůže společnost zaručit ochranu informací a údajů o totožnosti oznamovatele uvedených v oznámení v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů, potažmo v souladu s interní Směrnicí o ochraně oznamovatelů.

Posouzení a vyhodnocení podaného oznámení

Příslušná osoba je povinna do 7 dnů od přijetí oznámení písemně vyrozumět oznamovatele o tom, že oznámení přijala.

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Externí oznamovací kanál

Vyjma podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti má oznamovatel možnost podat oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému, který byl zřízen Ministerstvem spravedlnosti. Více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnosti podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR najdete zde: https://oznamovatel.justice.cz/.

Vědomě nepravdivé oznámení

Oznamovatelem může být jen fyzická osoba, která by měla jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že mu oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání současně naplňuje znaky přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje získané prostřednictvím podaného oznámení se zpracovávají v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.