COMPLIANCE PROGRAM SPOLEČNOSTI STARMON s.r.o.

Jednoznačným a nezpochybnitelným zájmem společnosti je vykonávat svoji činnost zákonným způsobem s vysokou mírou respektu k právním a etickým normám

Naše společnost zavedla compliance program jako soubor pravidel a principů zajišťujících soulad veškeré činnosti společnosti s právními a vnitřními předpisy, obecně uznávanými etickými pravidly a zásadami poctivého obchodního styku.

Základními hodnotami společnosti jsou poctivost, zodpovědnost a profesionalita.

Společnost již od svého vzniku dbá na svoji dobrou pověst a s vědomím potřeby zajištění etického, transparentního a právně konformního jednání všech osob zúčastněných na chodu našeho podnikání – vedení společnosti, zaměstnanců, obchodních partnerů a dalších osob spolupracujících se společností,  klade maximální důraz na eliminování možnosti protiprávního jednání ze strany těchto osob.

Společně se zasazujeme o společensky odpovědné podnikání. Jsme si vědomi naší odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví při práci našich zaměstnanců a  při ochraně životního prostředí.

V rámci vnějších podnikatelských vztahů s obchodními partnery respektujeme právo na konkurenci na trhu a důsledně naplňujeme požadavky právních předpisů v oblasti soutěžního práva a hospodářské soutěže . Důrazně se distancujeme od jakýchkoliv projevů korupce a konfliktu zájmů.

K zajištění dodržování morálních a etických zásad a postupů v souladu s právním řádem společnost zřídila jako projev ochrany všech výše uvedených hodnot odpovídající compliance program a zavázala se k dodržování jeho zásad a k rozvoji jeho jednotlivých nástrojů. Základním kamenem compliance programu je pak Etický kodex představující souhrn morálních požadavků, pravidel a ideálů, podle kterých by se měl řídit každý zaměstnanec i sama společnost, a to ve vztahu k externímu i internímu prostředí.